Menu

Daun

Greeting



Senin, 08 Oktober 2012

Kutubut Turats



Pondok pesantren Al-Munawwarah menjadikan Pelajaran kitab sebagai salah satu kurikulum, sehingga, para santri diwajibkan untuk mempelajari nya. pembelajaran kitab kuning ini dilaksanakan setiap hari mulai pukul 07.15 WIB - 10.20 WIB. berikut kami sajikan rincian kitab bahan ajar untuk setiap mata pelajaran.
 • Fiqh
 1. Matan Ghoyah wat Taqrib
 2. Fathul qorib
 3. Kifayatul akhyar
 4. i'anatut tholibiin
 5. mahalli




 • Ushul Fiqh
 1. mabaadi awwaliyah
 2. lathooiful isyarat
 3. ghooyatul wushul


 • Fiqih Muqaarin
 1. Bidayatul mujtahid










 • Qawaaidul Fiqh
 1. al-asybah wan Nazhoir



 • Tauhid/ Ilmu kalam
 1. jawahirul kalamiyyah
 2. fathul majid
 3. husunul hamidiyyah
 4. ad dasuuqi





 • akhlaq

 1. taisiirul kholaq
 2. washoyaa al abaa lil abnaa
 3. muraaqil 'ubudiyyah
 4. ta'lim muta'allim
 5. al-adzkar an nawawiyah
 6. syarhul hikaam


 • nahwu

 1. matan jurumiyyah
 2. mukhtashor jiddan
 3. kawakib duriyyah
 4. qathrun nida'
 5. al khudhari 'alaa ibnu 'aqil



 • shorof
 1. matan bina wal asas
 2. al kailaani
 3. at taftaazani







 • mantiq
 1. idhohul mubham
 2. shobbanul malawiy









 • Balaghah (ma'ani, bayan, badi')
 1. jawahirul balaghah
 2. jauharul maknun




 • tafsir
 1. tafsir jalalain
 2. tafsir ibnu katsir





 • hadits
 1. matan arba'in an-nawawiyah
 2. mukhtarul ahaadits
 3. jauharul bukhori
 4. subulus salam





 • mushtolah hadits
 1. minhatul mughits
 2. baiquniy







 • tarekh
 1. khulashoh nuurul yaqiin juz 1-3
 2. nuurul yaqiin
 3. itmaamul wafa'












Tidak ada komentar:

Poskan Komentar